کارخانه تولید رابیتس + مرکز فروش رابیتس مسعود قیمت رابیتس ایران

تعداد بازدید : 211
زمان ارسال خبر : 1398/09/04 (11:47)

کارخانه تولید رابیتس + مرکز فروش رابیتس مسعود  قیمت رابیتس ایران

1398/09/04
کارشناسان فروش ، همواره آماده پاسخگویی / 10 خط تلفن ویژه : 66102500-021
عنوان قیمت (تومان) وزن طول * عرض چشمه ستون
رابیتس 300 گرم ۶,۰۵۰  300 گرم 2.30*60 3 9
رابیتس 330 گرم ۶,۱۵۰  330 گرم 2.30*60 3 9
رابیتس 380 گرم ۶,۲۵۰  380 گرم 2.30*60 3 9
رابیتس 400 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۷,۰۰۰  400 گرم 2.40*60 3 9
رابیتس 420 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۷,۰۰۰  420 گرم 2.40*60 3 9
رابیتس 400 گرم مسعود اصل انبار تهران ۷,۰۵۰  400 گرم 2.40*60 3 9
رابیتس 420 گرم ایران اصل انبار تهران ۷,۰۵۰  420 گرم 2.40*60 3 9
رابیتس 440 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۷,۱۰۰  440 گرم 2.40*60 3 9
رابیتس 440 گرم مسعود اصل انبار تهران ۷,۱۵۰  440 گرم 2.40*60 3 9
رابیتس 580 گرم ۷,۳۰۰  580 گرم 2.30*60 3 9
رابیتس 650 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۷,۵۰۰  650 گرم 2.40*60 3 9
رابیتس 650 گرم مسعود اصل انبار تهران ۷,۵۵۰  650 گرم 2.40*60 3 9
رابیتس 720 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۸,۰۰۰  720 گرم 2.40*60 3 9
رابیتس 720 گرم مسعود اصل انبار تهران ۸,۰۵۰  720 گرم 2.40*60 3 9
رابیتس 460 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۸,۲۰۰  460 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 460 گرم مسعود اصل انبار تهران ۸,۲۵۰  460 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 750 گرم ۸,۳۵۰  750 گرم 2.30*60 3 13
رابیتس 770 گرم ۸,۴۰۰  770 گرم 2.30*60 3 13
رابیتس 800 گرم ۸,۶۴۰  800 گرم 2.30*60 3 13
رابیتس 800 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۸,۷۰۰  800 گرم 2.40*60 3 9
رابیتس 520 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۸,۷۰۰  520 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 520 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۸,۷۰۰  520 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 800 گرم مسعود اصل انبار تهران ۸,۷۵۰  800 گرم 2.40*60 3 9
رابیتس 520 گرم مسعود اصل انبار تهران ۸,۷۵۰  520 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 520 گرم ایران اصل انبار تهران ۸,۷۵۰  520 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 760 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۸,۹۰۰  760 گرم 2.40*60 2 13
رابیتس 760 گرم مسعود اصل انبار تهران ۸,۹۵۰  760 گرم 2.40*60 2 13
رابیتس 880 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۹,۵۰۰  880 گرم 2.40*60 2 13
رابیتس 880 گرم ایران اصل انبار تهران ۹,۵۵۰  880 گرم 2.40*60 2 13
رابیتس 810 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۹,۶۰۰  810 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 810 گرم ایران اصل انبار تهران ۹,۶۵۰  810 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 900 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۹,۷۰۰  900 گرم 2.40*60 2 13
رابیتس 920 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۹,۷۰۰  920 گرم 2.40*60 3 11
رابیتس 900 گرم مسعود اصل انبار تهران ۹,۷۵۰  900 گرم 2.40*60 2 13
رابیتس 920 گرم ایران اصل انبار تهران ۹,۷۵۰  920 گرم 2.40*60 3 11
رابیتس 920 گرم مسعود اصل انبار تهران ۹,۸۵۰  920 گرم 2.40*60 2 13
رابیتس 850 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۹,۹۰۰  850 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 850 گرم مسعود اصل انبار تهران ۹,۹۵۰  850 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 970 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۰,۳۰۰  970 گرم 2.40*60 2 13
رابیتس 910 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۰,۳۵۰  910 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 970 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۰,۳۵۰  970 گرم 2.40*60 2 13
رابیتس 920 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۰,۴۵۰  920 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 930 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۰,۵۰۰  930 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 1020 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۰,۵۰۰  1020 گرم 2.40*60 2 13
رابیتس 910 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۱۰,۵۰۰  910 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 930 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۰,۵۵۰  930 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 1020 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۰,۵۵۰  1020 گرم 2.40*60 2 13
رابیتس 910 گرم ایران اصل انبار تهران ۱۰,۵۵۰  910 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 950 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۰,۶۵۰  950 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 1020 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۰,۸۰۰  1020 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 1010 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۱۰,۸۰۰  1010 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 1020 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۰,۸۵۰  1020 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 1010 گرم ایران اصل انبار تهران ۱۰,۸۵۰  1010 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 1060 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۱,۰۰۰  1060 گرم 2.40*60 2 13
رابیتس 980 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۱,۰۵۰  980 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 1060 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۱,۰۵۰  1060 گرم 2.40*60 2 13
رابیتس 1060 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۱,۳۵۰  1060 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 1100 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۱۱,۵۰۰  1100 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 1100 گرم ایران اصل انبار تهران ۱۱,۵۵۰  1100 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 1120 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۱,۷۰۰  1120 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 1120 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۱,۷۵۰  1120 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 1160 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۱۱,۹۰۰  1160 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 1160 گرم ایران اصل انبار تهران ۱۱,۹۵۰  1160 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 1300 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۳,۲۰۰  1300 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 1300 گرم ایران اصل انبار کارخانه ۱۳,۲۰۰  1300 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 1300 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۳,۲۵۰  1300 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 1300 گرم ایران اصل انبار تهران ۱۳,۲۵۰  1300 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 1400 گرم مسعود اصل انبار کارخانه ۱۴,۲۰۰  1400 گرم 2.40*60 3 13
رابیتس 1400 گرم مسعود اصل انبار تهران ۱۴,۲۵۰  1400 گرم 2.40*60 3 13


کارخانه تولید رابیتس + مرکز فروش رابیتس مسعود  قیمت رابیتس ایران
صنایع مفتولی تاجیک با بهره مندی 3 کارخانه مجهز به دستگاه های تولید انواع صنایع مفتولی و وابسته و صنایع گالوانیزه در کشور و خطوط پیشرفته در دفتر فروش مرکزی و انبار در تهران - بازار آهن شاد آباد آماده فروش انواع ورق رابیتس به صورت خرد و عمده و صادرات و تحویل بار در کشور های مقصد با نام و نشان تجاری شما می باشد برای دریافت لیست قیمت روزانه با همکاران ما در واحد فروش تماس حاصل نمایید .
فهرست محصولات مفتولیسیم مفتول گالوانیزه گرمسیم مفتول گالوانیزه سردسیم مفتول مسی ( مسوار )سیم سیاه فابریکسیم آرماتور بندیسیم رابیتس بندیسیم اسکوپفهرست محصولات توریتوری حصاریتوری فنستوری مرغیتوری فرنگیتوری گابیونتوری جوشیتوری پرسیتوری سرندیتوری زنجیریتوری زیگزاگتوری مشفهرست محصولات سیم خاردارسیم خاردار حلقویسیم خاردار خطیسیم خاردار سوزنیسیم خاردار تیغیسیم خاردار تبریفهرست محصولات جانبیپایه فنسپودر آهنرابیتسوایرودالکترودفهرست محصولات قیمت میلگردشاخه میلگرد سادهشاخه میلگرد آجدارکلاف میلگرد سادهکلاف میلگرد آجدارفهرست محصولات قیمت ورقورق سیاهورق گالوانیزهورق رنگیفهرست محصولات قیمت پروفیل و قوطیپروفیل صنعتیپروفیل درب و پنجرهپروفیل مقاطع بازقوطی گالوانیزهفهرست محصولات قیمت نبشی و ناودانینبشیناودانیسپریفهرست محصولات قیمت لولهلوله داربستلوله صنعتیلوله گاز رسانیلوله آب رسانیلوله گالوانیزهلوله مبلی