قیمت خرید و فروش توری حصاری فنس تولید کارخانه صنایع مفتولی تاجیک

تعداد بازدید : 258
زمان ارسال خبر : 1398/09/05 (11:21)

قیمت خرید و فروش توری حصاری فنس تولید کارخانه صنایع مفتولی تاجیک

1398/09/05
کارشناسان فروش ، همواره آماده پاسخگویی / 66102500-021
ردیف عنوان قیمت (تومان) طول وزن بر متر مربع
1 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2 ۵,۲۵۰  15 متر 0.675 kg
2 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2 ۵,۳۵۰  15 متر 0.700 kg
3 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/1 ۵,۷۰۰  15 متر 0.750 kg
4 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/1 ۵,۸۵۰  15 متر 0.770 kg
5 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2 ۵,۹۵۰  15 متر 0.780 kg
6 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2 ۶,۱۰۰  15 متر 0.800 kg
7 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/2 ۶,۲۰۰  15 متر 0.820 kg
8 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/2 ۶,۳۵۰  15 متر 0.835 kg
9 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/1 ۶,۵۰۰  15 متر 0.860 kg
10 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/1 ۶,۶۵۰  15 متر 0.890 kg
11 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/3 ۶,۷۵۰  15 متر 0.820 kg
12 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2 ۶,۸۵۰  15 متر 0.912 kg
13 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/3 ۶,۹۰۰  15 متر 0.920 kg
14 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/2 ۷,۰۵۰  15 متر 0.940 kg
15 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2 ۷,۱۰۰  15 متر 0.945 kg
16 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/2 ۷,۲۵۰  15 متر 0.950 kg
17 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/4 ۷,۳۰۰  15 متر 0.980 kg
18 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/4 ۷,۵۰۰  15 متر 0.998 kg
19 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/1 ۷,۵۵۰  15 متر 1.010 kg
20 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/3 ۷,۷۰۰  15 متر 1.030 kg
21 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/1 ۷,۸۰۰  15 متر 1.050 kg
22 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/5 ۷,۸۵۰  15 متر 1.060 kg
23 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/3 ۷,۹۰۰  15 متر 1.060 kg
24 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/5 ۸,۰۵۰  15 متر 1.090 kg
25 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/2 ۸,۲۰۰  15 متر 1.100 kg
26 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/4 ۸,۳۰۰  15 متر 1.117 kg
27 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/2 ۸,۵۰۰  15 متر 1.144 kg
28 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/6 ۸,۵۰۰  15 متر 1.150 kg
29 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/4 ۸,۵۵۰  15 متر 1.150 kg
30 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/6 ۸,۷۰۰  15 متر 1.120 kg
31 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/3 ۸,۹۵۰  15 متر 1.210 kg
32 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/5 ۹,۰۰۰  15 متر 1.220 kg
33 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/7 ۹,۱۰۰  15 متر 1.240 kg
34 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/3 ۹,۲۵۰  15 متر 1.260 kg
35 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/5 ۹,۲۵۰  15 متر 1.250 kg
36 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/7 ۹,۳۵۰  15 متر 1.270 kg
37 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/6 ۹,۶۵۰  15 متر 1.320 kg
38 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/4 ۹,۷۰۰  15 متر 1.300 kg
39 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/8 ۹,۷۵۰  15 متر 1.320 kg
40 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/6 ۱۰,۰۰۰  15 متر 1.360 kg
41 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/8 ۱۰,۰۰۰  15 متر 1.350 kg
42 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/4 ۱۰,۰۵۰  15 متر 1.360 kg
43 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/7 ۱۰,۴۰۰  15 متر 1.420 kg
44 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 2/9 ۱۰,۴۵۰  15 متر 1.420 kg
45 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/5 ۱۰,۵۰۰  15 متر 1.450 kg
46 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/7 ۱۰,۷۰۰  15 متر 1.460 kg
47 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 2/9 ۱۰,۷۰۰  15 متر 1.460 kg
48 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/5 ۱۰,۸۵۰  15 متر 1.500 kg
49 توری حصاری چشمه 7/7 مفتول 3 ۱۱,۱۰۰  15 متر 1.550 kg
50 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/8 ۱۱,۱۵۰  15 متر 1.550 kg
51 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/6 ۱۱,۳۰۰  15 متر 1.550 kg
52 توری حصاری چشمه 7/5 مفتول 3 ۱۱,۴۰۰  15 متر 1.560 kg
53 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/8 ۱۱,۴۵۰  15 متر 1.570 kg
54 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/6 ۱۱,۶۵۰  15 متر 1.600 kg
55 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 2/9 ۱۱,۹۰۰  15 متر 1.650 kg
56 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/7 ۱۲,۱۵۰  15 متر 1.670 kg
57 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 2/9 ۱۲,۳۰۰  15 متر 1.700 kg
58 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/7 ۱۲,۵۵۰  15 متر 1.730 kg
59 توری حصاری چشمه 6/7 مفتول 3 ۱۲,۷۰۰  15 متر 1.750 kg
60 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/8 ۱۳,۰۰۰  15 متر 1.800 kg
61 توری حصاری چشمه 6/5 مفتول 3 ۱۳,۱۰۰  15 متر 1.800 kg
62 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2.8 ۱۳,۴۵۰  15 متر 1.850 kg
63 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 2/9 ۱۳,۹۰۰  15 متر 1.920 kg
64 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 2/9 ۱۴,۴۰۰  15 متر 2.000 kg
65 توری حصاری چشمه 5/7 مفتول 3 ۱۴,۸۵۰  15 متر 2.000 kg
66 توری حصاری چشمه 5/5 مفتول 3 ۱۵,۴۰۰  15 متر 2.120 kg